Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Privacyverklaring

Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart, gevestigd aan Engelsbergenstraat 315, 5616 JZ, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl
Engelsbergenstraat 315
5616 JZ Eindhoven
Telefoon: 040-7110420

De voorzitter is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart Hij/zij is te bereiken via voorzitter@keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van Keurmerkhouders en/of Registerhouders verwerken:
- Achternaam
- Voornamen
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Werkgever
- KvK nummer
- IP-adres

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van nabestaanden verwerken:
- Achternaam
- E-mailadres
- Naam van de overledene
- Datum van de uitvaart
- Registratienummer van de uitvaart
- Beoordelingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens van Keurmerkhouders en/of registerhouders verwerken
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Ten behoeve van uw aanmelding als keurmerkhouder en/of al als registerhouder
- Verzenden van onze nieuwsbrief (uitsluitend aan keurmerkhouders en/of registerhouders)
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens van nabestaanden verwerken
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens van nabestaanden voor de volgende doelen:
- Om nabestaanden per email een uitnodiging voor een beoordeling voor een specifieke uitvaart te sturen

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en/of bedrijven. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een een medewerker van Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart bewaart persoonsgegevens van keurmerkhouders en /of registerhouders zolang deze geregistreerd zijn als Keurmerkhouder en/of Registerhouder. Zodra u niet meer geregistreerd bent als Keurmerkhouder en/of Registerhouder worden uw gegevens nog 2 jaar bewaard (of op uw verzoek direct verwijderd).
De gegevens van nabestaanden die zijn gebruikt om een beoordeling aan te vragen en in te dienen worden 5 jaar bewaard (of op verzoek van de betreffende nabestaande direct verwijderd).

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Keurmerk Persoonlijke Uitvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@keurmerkpersoonlijkeuitvaart.nl.